I I 9 P CQWW SSB 2012 Contest Team

Back (L-R) S52RU,IT9AUG Front (L-R) IT9EQO , Mr. Criscione , IV3YYK,IT9GSF,I4VEQ,I4AVG,ON4LG

IV3YYK

 

pierino del nardo  iv3yyk

Callsign :  IV3YYK

Name :  Pierino de Nardo

First licence :   1985

Email : iv3yyk@ii9p.com

Free xml sitemap generator Check Google Page Rank